تعریف و کاربردهای اسکرام (راهنمای اسکرام 2017 بخش 1)

راهنمای اسکرام در نوامبر 2017 آخرین آپدیت خود را داشته است و ترجمه فارسی منتشر شده است. من قصد دارم تا با انتشار این ویدیو به صورت گرافیکی و بصری این راهنما را معرفی کنم. این بخش 1: تعریف و کاربردهای اسکرام است و در پست های بعدی سایر بخش ها را خواهم آورد.

تعریف اسکرام

• چارچوبی برای تولید، تحویل و حفظ محصوالت پیچیده است.
• این کار با تشکیل یک تیم انجام می گیرد. افراد باالترین ارزش ممکن
را از طریق حل مسله به صورت خالقانه ارائه می کنند.
• اسکرام شامل نقش ها، رویدادها، مصنوعات و قواعدی برای همکاری
بین آنها است.

برای مشاهده تعریف اجایل این صفحه را مطالعه نمایید.

کاربردهای اسکرام

• شناسایی بازار، فناوری و قابلیت های محصوالت
• توسعه محصوالت
• انتشار محصوالت
• توسعه و نگهداری بسترهای ابری
• حفظ و بازآفرینی محصوالت

علاوه بر تعریف و کاربردهای اسکرام نگاه به حوزه های اسکرام می پردازیم.

حوزه های اسکرام

• نرم افزار
• سخت افزار
• نرم افزارهای تعبیه شده
• اتومبیل های خودران
• دولت
• بازاریابی
• مدیریت عملیات سازمانها

عملکرد اسکرام

• هر چه که پیچیدگی بازار، فناوری و محیط افزایش می یابد، استفاده از
اسکرام برای مقابل با آن بیشتر اثبات می شود.
• اسکرام انتقال دانش به صورت مرحله به مرحله و افزایشی اثبات شده
است.
• عصاره اسکرام تیم های کوچک انعطاف پذیر و سازگارپذیر است.
• این ویژگی هنگامی که یک یا چندین تیم مشغول تولید، انتشار، اجرا
و نگهداری کارها و محصوالت کاری هستند، پابرجا هستند.
• این تیم ها از طریق معماری پیچیده توسعه و محیط انتشار هدف
گذاری شده با یکدیگر همکاری می کنند.

تعریف و کاربردهای اسکرام

تعریف و کاربردهای اسکرام

پس از تعریف و کاربردهای اسکرام در پست های بعدی …

• نظریه
• ارزش ها
• تیم توسعه
• رویدادها
• و مصنوعات اسکرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.